CMEM logo
SEM Quanta 3D-FEG image by Ingeborg Schreur (2015)

SEM Quanta 3D-FEG image by Ingeborg Schreur