CMEM logo
SEM Quanta 3D-FEG image by Ingeborg Schreur

SEM image by Ingeborg Schreur